Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D.

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 

Viktor Velek je absolventem Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity (Mgr. 2000, učitelství německý jazyk a hudební výchova pro 2. stupeň), Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (PhD. 2010, hudební věda) a Philologisch-Kulturwissenschaftliche Fakultät Universität Wien (Dr. Phil, 2008, hudební věda). Témata jeho graduačních prací se promítla do výběru zahraničních stipendijních pobytů (2004 Lipsko, několikrát ve Vídni), v letech 2008–2011 byl členem řešitelského týmu FWF-Projektu Musikkultur der Wiener Tschechen 1840–1939. V roce 2012 začal působit pedagogicky na Fakultě umění Ostravské univerzity, kde je v současnosti vedoucím Katedry teorie dějin a umění. Do jeho portfolia patří příležitostná spolupráce s Českou televizí a s Českým rozhlasem. V letech 2019–2023 členem řešitelského týmu projektu „Staré mýty, nová fakta” (projekt EXPRO, GAČR), realizovaného ve spolupráci s FFUK.

Badatelské zaměření

Hudební podoba českých historických národních tradic a fenoménů (např. hudební tradice svatováclavská, Karel IV. v hudbě, J. A. Komenský a jeho druhý život v hudbě, slovanská  vzájemnost, hymna Kde domov můj)

Jan Hus a husitství v hudbě 19. a 20. století
hudební život vídeňskýchČechů a Slovanů v 19. a 20. století
společnáhudební historie Čechů a Lužických Srbů
hudební migrace

V rámci projektu „Staré mýty, nová fakta” se bude věnovat výzkumu druhého života Mistra Jana Husa a husitství v hudební kultuře 19. a 20. století: zejména hudební památky, problematika hudebního citátu, problematika „konfliktu” v hudbě (politický, náboženský, nacionální, sociální), společenský kontext, interdisciplinární přesahy, stýkání a potýkání duchovních tradic, cenzura, internacionální rozsah tématu, hudební ikonografie).

Bibliografie (výběr)

Samostatné publikace 

Velek, Viktor. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1. Musica Bohemica Viennensia V. Praha–Ostrava: Nakladatelství Lidové noviny – Fakulta umění Ostravské univerzity, 2018. 

Velek, Viktor. Lumír 150: sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku Lumír” ve Vídni / Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in WienMusica Bohemica Viennensia I. Třebíč: Apis Press, 2016. 

Velek, Viktor. Listowanje Bjarnata Krawca z čěskimi přećelemii. Lětopis 54/2007, Zvláštní číslo. Bautzen: Domowina, 2007. 

Studie 

Velek, Viktor. „Musik um den hl. Wenzel: ein Thema voll von Rätseln.” In Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur, ed. Stefan Samerski, 247–268. Padeborn: Ferdinand Schöningh, 2018. 

Velek, Viktor. „Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries.” In Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti / Musical migrations: crossroads of european musical diversity. Studia musicologica Labacensia 1, ed. Jernej Weiss, 213–221. Koper: Založba Univerze na Primorskem. Ljubljana: Festival Ljubljana, 2017. 

Velek, Viktor. „Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě – revoluční rok 1848. / Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music ofthe Czech Lands and Around the World – The Revolution of 1848.” Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9/1–2 (2017): 24–52. 

Velek, Viktor. „Jan Hus a husitství jako téma v hudbě německých skladatelů.” In Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträgezum 8. Bohemicum Dresdense: Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) 07. 11.2014 und 9. Bohemicum Dresdense: Jan Hus (1370–1415) – Erbe und Bedeutung 30. 10. 2015Specima Philologiae Slavicae 1918, ed. Holger Kuße et al., 203–212. Leipzig: Biblion Media, 2016. 

Velek, Viktor. „Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848. / Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music ofthe Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848.” Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7/1–2 (2015): 119–150. 

Velek, Viktor. „Druhý život Karla IV. v hudbě.” Opus Musicum 48/1(2016): 46–70. 

Velek, Viktor. „Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města.” In Jak psát dějiny velkých měst?, ed. Radana Červená et al., 465–481. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2016. 

Velek, Viktor. „The Saint Wenceslas tradition during the time of the swastika.” Czech Music Quarterly 1/2015: 29–39. 

Velek, Viktor. „Českobratrská kultura v kontextu českých národních hudebních tradic.” In Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické, ed. Jiří Mitáček et al., 145–153. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 

Velek, Viktor. „Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai. Zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848.” In Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49, ed. Barbara Boisits, 263–276. Wien: Hollitzer, 2013. 

Velek, Viktor. „Přehled muzikologického výzkumu svatováclavského kultu.” In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica 41.Musicologica Olomucensia 17 (2013), ed. Jiří Höhn, 125–137. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013. 

Velek. Viktor. „Sakralmusik und die Musikalische Wenzelstradition in den Jahren 1619–1740.” In Sakralmusik im Habsburgerreich 1570–1770Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte, Bd. 824. Veröffentlichungen der Kommission für Musikforschung, Heft 29, ed. Tassilo Erhardt, 277–284. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. 

Velek, Viktor. „Slowenische Musikals Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870.” Muzikološki Zbornik 48 (2012): 63–73. 

Velek, Viktor. „Saint Wenceslaus in the Musical Context of the Bohemian Reformation.” In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 8. Filosofický časopis. Zvláštní číslo, ed. Zdeněk V. David and David Holeton, 190–197. Praha: AVČR, 2011. 

Velek, Viktor. „Czech Vienna. The music culture of the Czech minority in Vienna 1840–1914.” Czech Music Quarterly, 2/2009: 31–50. 

Velek, Viktor. „Svatováclavské hudební památky 20. století jako dokumenty politických, kulturních, náboženských a nacionálních střetů.” In Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Příspěvky přednesené na čtvrtém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století věnovanému tématu Kontakty a konflikty kultur. 11., 12. 3. 2008, Olomouc, ed. Erik Gilk a Lukáš Neumann, 41–48. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 

Velek, Viktor. „Svatý vévodo naší beznaděje aneb o současné podobě hudební tradice svatováclavské ve světle změn jejího paradigmatu v 19. století.” In 19. století v nás – modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. Milan Řepa, 116–129. Praha: Historický ústav AVČR, 2008. 

Velek, Viktor. „Sancte Wenceslae, ora pro nobis! The cult of St. Wenceslas in music.” Czech Music Quarterly, 4/2008: 34–47. 

Velek, Viktor. „Tisíc let svatováclavské hudební tradice.” In Svatý Václav – ochránce české země (Katalog výstavy, Anežský klášter, Praha 19. 12. 2008 - 22. 3. 2009), ed. Dana Stehlíková, 44–49. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.