Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Mgr. Dr. phil. Viktor Velek, Ph.D.

Masaryk Institute and Archives of the CAS, v. v. i.

Viktor Velek graduated from th eFaculty of Education of the University of South Bohemia (Mgr. 2000, Teaching German Language and Music), the Faculty of Arts, Masaryk University (PhD. 2010, Musicology) and the Faculty of Philological and Cultural Studies, University of Vienna (Dr. Phil. 2008, Musicology). The topics of his theses were reflected in the selection of scholarships he gained abroad (2004 Leipzig, several times in Vienna). In 2012 he started teaching at the Faculty of Arts of the University of Ostrava, where he is currently the Head of the Department of the Theory and History of Fine Arts. His portfolio includes occasional cooperation with Czech Television and Czech Radio. In the years 2019–2023 he will be a member of the research team of the project “Old Myths, New Facts” (project EXPRO, GACR), realized in cooperation with the Faculty of Arts, Charles University in Prague. 

Research Interests

  • musical form of Czech historical national traditions and phenomena (e.g. St Wenzesalus, Charles IV in music, J. A. Comenius and his receptionin music, Slavic reciprocity, and the national anthem Where is my home?) 
  • study of reception of Mister Jan Hus and Husitism in 19th and 20th-centuries musical culture
  • the musical life of Viennese Czechs and Slavs in the 19th and 20th centuries
  • the common music history of the Czechs and the Lusatians
  • musical migration 

 
In the project “Old Myths, New Facts” he will focus on the research of Jan Hus's second life and the Hussite movement in the music culture of the 19th and 20th centuries: especially musical monuments, issues of musical quotation, issues of “conflict” in music (political, religious, national, and social), social context, interdisciplinary overlaps, social and spiritual traditions, censorship, international scope, and musical iconography. 

Bibliography (a selection)

Monographs 

Velek, Viktor. Hudební umělci mezi Ostravou a Vídní 1 / Tonkünstler zwischen Ostrau und Wien 1. Musica Bohemica Viennensia V. Praha-Ostrava: Nakladatelství Lidové noviny – Fakulta umění Ostravské univerzity, 2018. 

Velek, Viktor. Lumír 150: sbormistři českoslovanského zpěváckého spolku "Lumír" ve Vídni Chorleiter des tschechoslawischen Gesangsvereines "Lumír" in Wien. Musica Bohemica Viennensia I. Třebíč: Apis Press, 2016. 

Velek, Viktor. Listowanje Bjarnata Krawca z čěskimi přećelemi [The correspondence between Bjarnat Krawc and his Czech friends] (Lětopis 54/2007, Special Issue). Bautzen: Domowina-Verlag, 2007. 

Articles 

Velek, Viktor. "Musik um den hl. Wenzel: ein Thema voll von Rätseln." In Wenzel. Protagonist der böhmischen Erinnerungskultur, ed. Stefan Samerski, 247–268. Padeborn: Ferdinand Schöningh, 2018. 

Velek, Viktor. "Tamburitza music in the musical culture of Viennese Slavs in the 19th and early 20th centuries." In Glasbene migracije: stičišče evropske glasbene raznolikosti/ Musical migrations: crossroads of european musical diversity. Studia musicologica Labacensia 1, ed. Jernej Weiss, 213–221. Koper: Založba Univerze na Primorskem, Ljubljana: Festival Ljubljana, 2017. 

Velek, Viktor. "Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě – revoluční rok 1848 / Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music of the Czech Lands and Around the World – The Revolution of 1848." Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 9 (1–2/2017): 24–52. 

Velek, Viktor. "Jan Hus a husitství jako téma v hudbě německých skladatelů.” [Jan Hus and Hussitism as a theme in German composers’ music]. In Persönlichkeiten in der tschechischen Sprach- und Kulturgeschichte. Beiträgezum 8. Bohemicum Dresdense: Tomáš Garrigue Masaryk (1850–1937) 07. 11.2014 und 9. Bohemicum Dresdense: Jan Hus (1370–1415) – Erbe und Bedeutung 30. 10. 2015Specima Philologiae Slavicae 191, ed. Holger Kuße et al., 203–212. Leipzig: Biblion Media, 2016. 

Velek, Viktor. "Druhý život Mistra Jana Husa a husitství v české a světové hudbě v letech 1800-1848 / Second Life of Master Jan Hus and Hussitism in the Music ofthe Czech Lands and Around the World from 1800 to 1848." Musicalia. Časopis Českého muzea hudby / Journal of the Czech Museum of Music 7 (1–2/2015): 119–150. 

Velek, Viktor. "Druhý život Karla IV. v hudbě." [The second lifeof Charles IV in music]. Opus Musicum 48 (1/2016): 46–70. 

Velek, Viktor. "Vliv menšinové hudební kultury na dějiny velkého města.“ [The influence of a minority musical culture on the historyof a big city]. In Jak psát dějiny velkých měst?, ed. Radana Červená et. al., 465–481. Brno: Statutární město Brno, Archiv města Brna, 2016. 

Velek, Viktor. "The Saint Wenceslas tradition during the time of the swastika." Czech Music Quarterly, 1/2015: 29–39. 

Velek, Viktor. "Českobratrská kultura v kontextu českých národních hudebních tradic." [The culture of the Czech Brethren in the context of Czech national music traditions]. In Za Kralickou do Kralic aneb 400. výročí Bible kralické, ed. Jiří Mitáček et al., 145–153. Brno: Moravské zemské muzeum, 2013. 

Velek, Viktor. "Die Sternstunde der familia sancti Wenceslai. Zur Rolle der St. Wenzelschen Musiktradition im Jahre 1848." In Musik und Revolution. Die Produktion von Identität und Raum durch Musik in Zentraleuropa 1848/49, ed. Barbara Boisits, 263–276. Wien: Hollitzer, 2013. 

Velek, Viktor. "Přehled muzikologického výzkumu svatováclavského kultu." [An overview of the musicological research of the cult of St Wenceslas]. In Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultas Philosophica. Philosophica-Aesthetica 41. MUSICOLOGICA OLOMUCENSIA 17 (2013), ed. Jiří Höhn, 125–137. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci 2013. 

Velek. Viktor. "Sakralmusik und die Musikalische Wenzelstradition in den Jahren 1619–1740." In Sakralmusik im Habsburgerreich 1570–1770Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte; Bd. 824. Veröffentlichungen der Kommission für Musikforschung; Heft 29, ed. Tassilo Erhardt, 277–284. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2013. 

Velek, Viktor: "Slowenische Musikals Bestandteil der Musikkultur der Wiener Slawen in den Jahren 1840-1870." Muzikološki Zbornik / Musicological Annual 48 (2012): 63–73. 

Velek, Viktor. "Saint Wenceslaus in the Musical Context of the Bohemian Reformation.“ In The Bohemian Reformation and Religious Practice, vol. 8. Filosofický časopis / Journal of Philosophy. Special Issue Number, ed. Zdeněk V. David and David Holeton, 190–197. Praha: AVČR, 2011. 

Velek, Viktor. "Czech Vienna. The music culture of the Czech minority in Vienna 1840–1914." Czech Music Quarterly, 2/2009: 31–50. 

Velek, Viktor. "Svatováclavské hudební památky 20. století jako dokumenty politických, kulturních, náboženských a nacionálních střetů." [St Wenceslas’ musical monuments from the 20th century as documents of political, cultural, religious and national conflicts]. In Bohemica Olomucensia 2 – Symposiana. Příspěvky přednesené na čtvrtém sympoziu Česká kultura a umění ve 20. století věnovanému tématu Kontakty a konflikty kultur. 11., 12. 3. 2008, Olomouc, ed. Erik Gilk and Lukáš Neumann, 41–48. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2009. 

Velek, Viktor. "Svatý vévodo naší beznaděje aneb o současné podobě hudební tradice svatováclavské ve světle změn jejího paradigmatu v 19. století."[Svatý vévodo naší beznaděje or about the contemporary shape of the St Wenceslas music tradition in light of its paradigm shift in the 19th century]. In 19. století v nás – modely, instituce a reprezentace, které přetrvaly, ed. Milan Řepa, 116–129. Praha: Historický ústav AVČR, 2008. 

Velek, Viktor. "Sancte Wenceslae, ora pro nobis! The cult of St. Wenceslas in music." Czech Music Quarterly, 4/2008: 34–47. 

Velek, Viktor. "Tisíc let svatováclavské hudební tradice." [1000 years of the St Wenceslas music tradition]. In Svatý Václav – ochránce české země (Katalog výstavy, Anežský klášter, Praha 19. 12. 2008 - 22. 3. 2009), ed. Dana Stehlíková, 44–49. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2008.