Pokud se vám stránky nezobrazují správně, zkuste použít jiný internetový prohlížeč.

Pracovní místo pro doktoranda / doktorandku

Nabídka pracovní pozice - doktorand / doktorandka od 1. 2. 2020 či od 1. 10. 2020

Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v. v. i. (projekt EXPRO: Staré mýty, nová fakta), nabízí pracovní místo pro doktoranda  /  doktorandku na 1–3 roky, s nástupem od 1.4. 2020 či od 1. 10. 2020 (0,5 úvazku).

Badatelské zaměření 

Hudební kultura 15. století v Čechách nebo její recepce v moderní české hudební kultuře 

 

Podmínky a upřesnění 

Pozice doktoranda / doktorandky je financovaná projektem GAČR – EXPRO 19-28306X (Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století), předpokládá se tedy plné zapojení do programu projektu. Student/ka bude pracovat na samostatné disertační práci v úzkém kontaktu s vedením projektu, bude se účastnit pravidelných pracovních setkání týmu a zapojí se aktivně do vědeckých aktivit, pořádaných projektem, tj. přednášek, workshopů a kolokvií / konferencí, apod. 

 

Vítány jsou disertační projekty především v tomto okruhu témat: 

– latinská jednohlasá hudba pozdního středověku ve střední Evropě 

česká liturgie 15. století 

– hudba a liturgie v klášterním prostředí v pozdním středověku 

česká duchovní píseň 

vícehlasá hudba v pramenech českého a středoevropského původu 15.–16. století 

husitské motivy ve skladbách 20. století a jejich kulturně-politický kontext 

 

Požadavky 

Uchazeč musí být v době předpokládaného nástupu (1. 4. 2020 či 1. 10. 2020) přijat do doktoradského studia na některé z českých či zahraničních univerzit. Předpokladem je aktivní znalost angličtiny nebo němčiny, pasivní znalost latiny a přinejmenší základní znalosti v oblasti středověké hudební paleografie. 

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR je středně velkým pracovištěm Akademie věd ČR. Zabývá se výzkumem na poli moderních dějin, dějin vědy, politologie, literární a hudební vědy, součástí ústavu je rovněž Oddělení pro studium a soupis rukopisů. 

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR nabízí potřebné zázemí pro vědeckou činnost.Předpokládá se, že vybraní uchazeči budou bydlet v Praze. V případě zájmu poskytneústav pomoc při zajištění ubytování pro zahraniční nebo mimopražské uchazeče. 

 

Uzávěrka přihlášek: 29. 2. 2020 

 

Přihláška musí obsahovat

  1. Návrh disertačního projektu v rozsahu ca 5 stran včetně literatury 
  2. Strukturovaný životopis se soupisem publikací 
  3. Motivační dopis 

Nabídky s přiloženým strukturovaným profesním životopisem a soupisem osobní odborné bibliografie, motivačním dopisem a projektem disertace zasílejte v uzavřené obálce nadepsané „Výběrové řízení – hudební vědado 29. února 2020(rozhoduje datum poštovního razítka) na adresu: 

 

Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i. 
Gabčíkova 10 
182 00 Praha 8 

 

 

Kontakt pro další dotazy a upřesnění 

Hana Vlhová-Wörner, vlhova@mua.cas.cz (vedoucí projektu)